PRIVACY POLICY


Algemeen
FLS GmbH als verwerkingsverantwoordelijke op het gebied van gegevensbescherming informeert u met deze verklaring over het gebruik van uw persoonsgegevens op deze website en licht uw rechten als gebruiker toe. Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en houden ons aan de toepasselijke bepalingen resp. wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer dat wettelijk is toegestaan.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor onze website www.fastleansmart.com. De website kan links naar externe websites bevatten, waarvoor deze verklaring niet geldt. Wanneer u onze website via een link verlaat, let dan op de privacyverklaring van de betreffende website.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, uw telefoonnummer of een door uw internetprovider aan u toegewezen IP-adres. Gegevens op basis waarvan u niet identificeerbaar bent, zijn geen persoonsgegevens (anonieme gegevens).

Hieronder vindt u een overzicht van alle verwerkte gegevens, het doel waarvoor ze worden gebruikt, de betreffende juridische grondslag en uw mogelijkheden om bezwaar in te dienen:


Automatisch doorgegeven gebruikersgegevens
Bij gebruik van onze website geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch bepaalde gebruiksgegevens resp. zogenaamde server-logbestanden aan ons door. Daarbij gaat het onder andere om:

 • datum en tijd van de toegang
 • URL (adres) van de website waar u vandaan komt
 • opgevraagd bestand
 • hoeveelheid verstuurde gegevens
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
 • browsertype en -versie
 • besturingssysteem

Deze informatie wordt door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van de technische administratie van onze website en ter voorkoming van onrechtmatige handelingen binnen de context van onze website. Wij behouden ons het recht voor, deze protocolgegevens achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanwijzingen een gegronde verdenking van een onrechtmatige daad bestaat. Voor zover hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dat uitsluitend ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang om onrechtmatige handelingen binnen de context van onze website te voorkomen. De juridische grondslag hiervoor is de afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Persoonsgegevens worden daarbij gedurende maximaal vier weken bewaard, tenzij er aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.


Cookies
Voor enkele delen van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf wist. Bij uw volgende bezoek zorgen deze cookies ervoor dat uw browser automatisch wordt herkend. U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt cookies alleen per geval toestaan, u kunt het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt het automatisch wissen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeren.

Bij deactivering van cookies kan dit ten koste gaan van de functionaliteit van deze website. Voor zover wij hierbij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit vanwege onze gerechtvaardigde belangen om onze website beter vorm te kunnen geven. Het verwerken van de cookie-informatie gebeurt alleen wanneer onze website wordt geopend. De juridische grondslag voor de verwerking is de afweging van belangen volgens Art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Wij verwerken informatie uit de cookies zo lang u deze niet wist.


Contactformulieren
Via het contactformulier op onze website kunt u ons berichten sturen. U dient dan uw naam, de te gebruiken aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bedrijf en uw adres aangeven. Als alternatief kunt u ook per e-mail (info@fastleansmart.com) contact met ons opnemen. Wij verwerken deze gegevens alleen om uw aanvraag te behandelen. De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is de door u gegeven toestemming volgens Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. U hebt het recht op elk moment deze toestemming voor toekomstige verwerking in trekken, door ons per e-mail over het intrekken te informeren. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. We bewaren deze gegevens maximaal 3 maanden.


Sollicitatie per e-mail
U kunt bij ons per e-mail (career@fastleansmart.com) reageren op vacatures. Wij verwerken de informatie uit uw sollicitatiebrief uitsluitend voor het afhandelen van uw sollicitatie. De informatie wordt niet overgedragen aan derden. De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, punt b) van de AVG in combinatie met § 26 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). De informatie uit uw sollicitatie bewaren wij maximaal drie maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Daarna worden deze gegevens gewist.Versleuteling en veiligheid
We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en toegang door onbevoegde personen. Al onze medewerkers en alle derden die zich bezighouden met de gegevensverwerking moeten zich houden aan de Duitse wet op de gegevensbescherming en zijn verplicht de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen, wordt de informatie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in versleutelde vorm doorgegeven. Bij de communicatie met ons, maken we gebruik van de TLS-versleutelingstechniek, zodat onbevoegde derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van technologische ontwikkelingen voortdurend herzien.

Uw rechten
Als betrokkene hebt u het recht te allen tijde uw rechten als betrokkene jegens ons uit te oefenen. Daarbij hebt u in het bijzonder de volgende rechten:

 • U hebt het recht informatie te vragen over het feit of en eventueel in welke mate wij persoonsgegevens over u al dan niet verwerken. In geval wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht op inzage in met name de volgende informatie: over u opgeslagen gegevens, verwerkingsdoel(en), gegevenscategorieën, ontvangers, aan wie we de gegevens meedelen, duur van de opslag.
 • U hebt het recht onmiddellijk rectificatie van uw gegevens te eisen, voor zover deze onjuist en/of onvolledig zouden zijn.
 • U hebt het recht onmiddellijk het wissen van uw persoonsgegevens te eisen.
 • U hebt het recht de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens op elk moment in te trekken.
 • U hebt het recht, de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Uw recht op bezwaar volgens Art. 21 van de AVG
Overeenkomstig Art. 21, lid 1 en lid 5 van de AVG hebt u het recht vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG, met werking voor de toekomst; dat geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen (die wij niet doen).


Verwerkingsverantwoordelijke
Mocht u vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met:

FLS GmbH
Schlosskoppelweg 8
24226 Heikendorf
Duitsland

Telefoon: +49 431 23971-0
Fax: +49 431 23971-0
E-mail: info@fastleansmart.com


FLS Nederland B.V.
Demmersweg 42
7556 BN Hengelo
Telefoon: +31 74 7410100
Email: infoNL@fastleansmart.com

Wettelijk vertegenwoordigers:
Thomas Brechtel
Christoph R. Hartel
Britta Blömke

Trade Register:
Local Court Kiel, HRB 4072

Sales tax
identification no.:

DE 1732 310 54

Onze functionaris voor gegevensbescherming
U kunt zich bovendien wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, Marc Willhöft:
E-mail: datenschutz@fastleansmart.com

Changes to this Privacy Policy
The amendment of this Privacy Policy remains reserved. In each case the current and retrievable version at the time of use of our offers applies.

Versie 06 / 2018


Cookie Preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Select an option to continue

Your selection was saved!

Help

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

 • Accept all cookies:
  All cookies such as tracking and analytics cookies.
 • Accept first-party cookies only:
  Only cookies from this website.
 • Reject all cookies:
  No cookies except for those necessary for technical reasons are set.

You can change your cookie setting here anytime: Datenschutzerklärung der FLS GmbH. Impressum der FLS GmbH

Back